Carta d’ un veí perplex amb la Junta de l’ EUC de les Pungoles.

ma pungoles 3Dr. Carles Vallvé

Sr. Gerard López, President de la

Junta de Delegats de l’Entitat Urbanística de Conservació de la

Urbanització Les Pungoles

Avinguda Predaforca, 14

08459 Sant Antoni de Vilamajor

CARTA OBERTA

Senyor López,

Vostè és va fer càrrec de la presidència de la Junta de Delegats de l’Entitat Urbanística de Conservació de Les Pungoles (EUC) el 24 de març de 2006. Encara que avui la urbanització, en termes generals, està molt pitjor que fa nou anys, no tracto ara d’analitzar la seva gestió, només em tinc que referir a la seva actuació pel que fa al problema del tram de clavegueram del passeig dels Encantats.

Les dues Juntes de Delegats que van precedir a la seva, van analitzar la situació del esmentat tram de clavegueram ben detingudament, incloent un estudi amb càmera de vídeo, i varen arribar a la conclusió de que el problema era de caràcter estructural i que la responsabilitat de solucionar-lo corresponia a la mateixa EUC.

Per motius que mai he arribat a esbrinar, vostè va decidir, des del primer moment, que la solució d’aquest qüestió corresponia a la propietat del habitatge afectat, es a dir, el de la meva dona i meu. Però, pagar per resoldre el mal estat del clavegueram, ens va semblar inadequat i excessiu. Després de les corresponents advertències epistolars, vàrem decidir presentar una demanda sense advocat, requerint a l’EUC  de efectuar les obres necessàries per assegurar el correcte funcionament de l’esmentada canonada, demanda que, després d’un primer judici als Jutjats de Granollers, va portar 21/01/2011 a la següent sentencia de la Audiència Provincial de:

«condeno a la Junta de Delegados de la Entidad Urbanística de Conservación de la Pungoles a pagar al actor la suma de 348 €, más los intereses legales»,

i indica que «la obligación està prevista expresamente en los propios estatutos de la demandada (f. 144 y ss, no impugnados y a cuya unión no se opuso la apelada»).

Aquesta sentencia, malgrat ser de la Audiència Provincial, a vostè no li va semblar bé, pel que va interposar una demanda, reclamant-me la devolució de 365,80 €, cost de una intervenció de Desatacos Domingo, demanda que el 26/11/2012 va ser desestimada «de forma integra» pel Jutjat de Primera Instancia 2 de Granollers.

Però amb això tampoc no va tenir prou, i es va negar a fer-se càrrec del cost de una nova intervenció de Desatascos Domingo, el que el 10/03/2014 em va obligar a presentar una nova demanda reclamant-li el pagament de l’esmentada intervenció, que ascendia a 363,00 €. La sentencia del Jutjat de Primera Instancia 7 de Granollers de  11/05/2015 es concloent: condemna a la EUC a pagar l’esmentada quantitat mes el interès legal corresponent, li imposa les costes del procediment i li notifica que «contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.»

Senyor Lòpez, no vull entrar en mes detalls, detalls que a vostè li son ben coneguts; nomes tinc que demanr-li que tingui present que (a) s`han produït quatre judicis, en tots els quals la EUC ha estat representada per un advocat, i (b)  en el quart d’aquests judicis, la EUC va requerir el informe pericial d’un arquitecte col·legiat, informe de 17 pàgines d’extensió. I el que es pitjor: aquest informe va portar al Jutjat número 7 a la conclusió de que,

«con independencia de las características técnicas de ambos elementos (red general del alcantarillado ni la individual de saneamiento), es evidente que el correcto desagüe de las aguas requiere de un correcto estado de la red general de saneamiento

Es a dir, des del punt de vista judicial, el informe no te cap valor.

Apart d’això, te importància l’escrit que el 12/06/2012, en referencia a l’estat del clavegueram del passeig dels Encantats, li va fer arribar personalment l’alcaldessa de Sant Antoni de Vilamajor: «és obligació i va a càrrec de l’Entitat Urbanística, la conservació i manteniment dels serveis urbanístics de la urbanització Les Pungoles.»

I ara no em toca altre remei que entrar en els aspectes econòmics de la seva actuació, senyor López, aspectes als que nomes em puc referir de forma aproximativa.

Al quart judici, (a) el Sr. Ignasi Millet va cobrar 800 € (600 € pel informe i 200 € per assistència al judici), (b) Ramon Cirera, advocats ha presentat una factura en concepte de previsió de fons per l’any 2015 que puja 2.000 € i (c) la procuradora Ana María Soles encara no ha comunicat el import de la seva actuació, però per intervencions anteriors del mateix caire pot estimar-se que la seva factura no baixarà dels 530 €.

Naturalment, no em responsabilitzo de l’exactitud de les dades anteriors, però es fàcil calcular que l’assistència lletrada als quatre judici abans esmentats ha pujat com a mínim uns 6.000 €, al que cal afegir els 800 € de l’informe tècnic del darrer judici, sense comptar els costs processals. En el quart judici, el càlcul es especialment alarmant: per estalviar 363 € vostè no va dubtar fer una despesa d’uns 2.300 €.

Lamento tenir que dir-li, senyor López, que, en aquest darrer cas, vostè (a) no ha respectat les actuacions de les juntes de delegats prèvies a la seva, (b) ha menyspreat dos sentencies judicials anteriors, una d’elles de l’Audiència Provincial, (c) ha ignorat les disposicions de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, (d) no ha respectat els mateixos estatuts de l’Entitat Urbanística i, (e) ha fet un us inadequat de les quotes que els veïns de Les Pungoles han posat a la seva disposició. En conjunt, ha actuat de forma imprudent i desconsiderada.

Per finalitzar, senyor López, des del meu punt de vista, per part de vostè, la única resposta adequada a aquesta desafortunada actuació, es la de renunciar a continuar com president de la Junta de Delegats de l’EUC.

Salutacions,

Carles Vallvé

Barcelona, 17 de juny de 2015

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment