Primeres dades del projecte de Les Pungoles.

PRIMERES DADES PROJECTE URB LES PUNGOLES

El projecte plantejat te per objecte urbanbitzar de nou tota la urbanització de Les Pungoles, per tal d’ adequar-la a la normativa vigent. Les obres afecten una superfície de 77,2 ha i 373 parcel·les.

El cost de l’ obra es de 5.270.932 euros ( amb IVA ). Això suposa que com a mitjana, cada veí haurà de pagar 14.131 euros.

El nou projecte es una modificació del aprovat l’ any 2006 per els Ajuntament de Sant Pere i sant Antoni de Vilamajor i que va seer presentat per la EUC el 16 de gener de 2006.

Pel que fa a les obres a dur a terme podem establir el seu percentatge en relació al volum total de l’ obra executada.

 • Enderrocs i moviments de terra: 14,48%
 • Sanejament: 16,85%
 • Pavimentació: 48,38%
 • Abastament aigua: 8,45%
 • Enllumenat: 7,8%
 • Mobiliari urbà: 0,02%
 • Jardineria: 0,22 %
 • Senyalització: 0,65%
 • Altres: 0,40%
 • Control de qualitat: 0,60%
 • Gas Natural: 1,17%
 • Seguretat i salut: 0,99%

 

Com a elements més destacats volem fer menció a les obres d’ abastament d’ aigua. Pel que fa a aquestes, es mantindran els pous que tinguin els nivells de qualitat assumibles per a la xarxa d’ aigua potable. Les canonades seran de diàmetre no inferior a 125mm i de polietilé. El cabal d’ aigua serà de m cúbics per parcel·la i dia.

Pel que fa al clavagueram, les xarxes Nord-Sud estan en bastant bon estat, però compleixen el dimensionat hidràulic i cal la seva substitució. El sistema que es farà servir es el unitari, es a dir que tant les aigües negres com pluvials son recollides en una única canalització. La canonada a instal·lar serà de polielité corrugat de doble paret i tubs armats de formigó.

El enllumenat públic estarà format per 307 punts de llum, amb làmpedes de 100 i 70 w, de vapor de sodi d’ alta pressió. La instal·lació estarà dividida en tres línees conectades a tres transformadors amb una potencia instal·lada de 26.000w.

S’ aprofitarà per portar la xarxa de gas ciutat a tota la urbanització, la obra civil serà part del projecte i la instal·lació a càrrec de Gas Natural.

No hi ha previst fer cap obra per l’ establiment d’ una xarxa de telecomunicacions.

Per descomptat que aquest informe elaborat per els nostres regidors, és un resum de tot el projecte, i que un cop obert el termini d’ informació pública, els veïns podran accedir a totala documentació i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Comparteix

1 Response

 1. Creo que si se hace las cosas…se debe hacer bien. No renovar la red de telecomunicación que este en un estado lamentable, es un error…(error 404).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment